CATEGORY-CONCEPTUAL CHARACTERISTICS OF THE PHENOMENON DISCIPLINATION / NON-DISCIPLINATION IN CHILDREN

Authors

DOI:

https://doi.org/10.30888/2663-5712.2020-06-04-001

Keywords:

 Keywords: behavioral deviations, indiscipline, disorganization, lack of concentration, neglect, discipline, organization, self-control, self-discipline, behavioral norm.

Abstract

 The article examines the main areas of research and analyzes the content of the basic categorical and conceptual characteristics of the phenomenon of discipline / indiscipline in children. The directions of research of scientists were generalized and the

Metrics

Metrics Loading ...

References

Байєр О. М. Розвиток саморегуляції старших дошкільників у взаємодії з однолітками і дорослими: дис. … канд. психол. наук: 19.00.07. Київ, 2008. 180 с. Бібліогр.: с. 142–163.

Бех І. Д. Від волі до особистості. Київ: Україна - Віта, 1995. 202 с.

Булах І. Вольова активність особистості. Загальна психологія: підруч. / О. В. Скрипченко, Л. В. Долинська, З. В. Огороднійчук та ін. Київ: Либідь, 2005. 420 с. С. 365–391.

Выготский Л. С. Проблема воли и ее развитие в детском возрасте. Психология. Москва: Эксмо Пресс, 2000. 830 c. Р. ІІІ. Психология развития. Лекции по психологии. Лекция шестая. С. 819–827. (Серия "Мир психологии”).

Гайда І. Сутність і зміст понять "педагогічна занедбаність" та "соціальна занедбаність": теоретичний аналіз. Рідна школа. 2011. №10, жовтень. С. 23 – 25.

Дикая Л. Г. Психическая саморегуляция функционального состояния человека. Москва: Институт психологии РАН, 2003. С. 283.

Кожарина Л. А. Становление произвольного поведения в дошкольном возрасте: автореф. дис. … канд. психол. наук: спец. 19.00.07 / РАО НИИ дошк. восп. Москва, 1992. 18 с.

Кононко О. Л. Розвинена воля – важлива складова особистісної компетентності дошкільника. Вихователь-методист. 2016. № 2. С. 42–46; № 3. С. 15–22.

Котирло В. К. Воля гартується змалку. Кив: Радянська школа, 1975. 64 с.

Куб’як Н. І. Запобігання педагогічної занедбаності дітей молодшого шкільного віку з дистантних сімей: автореф. дис. … канд. пед. наук: спец. 13.00.07. Київ, 2010. 18 с.

Кузнецова Г. И., Харченко В. Д. Психологические особенности недисциплинированности подростков. Москва: Просвещение, 1980. 144 с.

Педагогічний словник / за ред. М. Д. Ярмаченка. Київ: Педагогічна думка, 2001. 600 с.

Пихтіна Н. П. Профілактика негативних проявів у поведінці дітей: навч. посіб. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2012. 376 с.

Прохоров А. О. Психология неравновесных состояний. Москва: Институт психологии РАН, 1998. 180 с.

Рычкова Н. А. Дезадаптивное поведение детей: Диагностика, коррекция, психопрофилактика: учеб.-практ. пособие. Москва, 2000. 223 с.

Самоконтроль. Енциклопедія освіти / Академія пед. наук України; голов. ред. В. Г. Кремінь. Київ: Юрінком Інтер, 2008. 860 с. С. 797–798.

Самоконтроль. Енциклопедія освіти / Академія пед. наук України; голов. ред. В. Г. Кремінь. Київ: Юрінком Інтер, 2008. 860 с. С. 797–798.

Смирнова О. С. Развитие воли и произвольность в раннем и дошкольном возрасте. Москва, 2004. 160 с.

Современный толковый словарь русского языка Т. Ефремовой. Москва, 2000. 520 с.

Соловйова Л. І. Дослідження індивідуальних характеристик проявів вольової поведінки старших дошкільників. Актуальні проблеми психології: зб. наук. пр. Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України / гол. ред. С. Д. Максименко. Київ: Срібна хвиля, 2012. 412 с. Т. ІV. Психологія дошкільника. С. 254–268.

Целуйко В. М. Вы и ваши дети. Психология семьи. Москва, 2004. 178 с.

Цыркун Н. А. Развитие воли у дошкольников. Минск. Нар. асвета, 1991. 232 с.

Шапар В. Б. Сучасний тлумачний психологічний словник. Харків: Прапор, 2007. 640 с.

Published

2020-12-30

How to Cite

Пыхтына, Н. (2020). CATEGORY-CONCEPTUAL CHARACTERISTICS OF THE PHENOMENON DISCIPLINATION / NON-DISCIPLINATION IN CHILDREN. SWorldJournal, 4(06-04), 12–23. https://doi.org/10.30888/2663-5712.2020-06-04-001

Issue

Section

Articles