THE HUMAN DIMENSION OF POSTINDUSTRIALISM IN THE CONTEXT OF GLOBALIZATION PROCESSES

Authors

DOI:

https://doi.org/10.30888/2663-5712.2023-20-02-037

Keywords:

post-industrialism, human resource, global intellectual market, knowledge economy, knowledge society, knowledge management, triangle of knowledge

Abstract

The article substantiates that the economic progress and international competitiveness of countries mainly depends on the processes of intellectualization of production, that consists of the predominance of intellectual factors of ensuring labor productiv

Metrics

Metrics Loading ...

References

Попова Д. В. Інтелектуалізація економіки в контексті генези світового господарства. Центральноукраїнський науковий вісник. Економічні науки. 2020. Вип. 5(38). С. 67-82.

Новіцька О. В. Інтелектуалізація економіки як чинник інноваційного роозвитку. Ефективна економіка. 2016. № 10. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5201 (дата звернення: 24.07.2023).

Гурова Ю. С. Роль інтелектуальних центрів у глобальному розвитку людського ресурсу. К.: КНЕУ імені Вадима Гетьмана. 2016. С. 192-204. URL: https://core.ac.uk/download/pdf/43282815.pdf (дата звернення: 20.07.2023).

Енциклопедія сучасної України. URL: https://esu.com.ua/article-18730 (дата звернення: 09 липня 2023).

Маслак О. І., Данилко В. К., Гришко Н. Є., Скрипнюк К. О. Економіка знань: еволюція наукових уявлень, складові та чинники формування в новітніх умовах. Електронне наукове фахове видання «Ефективна економіка». 2020. № 12. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/12_2020/19.pdf (дата звернення: 06 липня 2023).

Organization for Economic Cooperation and Development. The knowledge-based economy. OECD/GD (96) 102. Paris, 1996.

Мельник Л. Ю. Еволюція наукових уявлень про економіку знань. Економічний вісник університету. 2015. Вип. № 26/1. С. 37-42.

Жарінова А.Г. Економіка знань : зміст та роль інтелекту людини в її формуванні. Проблеми підвищення ефективності інфраструктури. 2010. Вип. 28. URL: http://www.nbuv.gov.ua/portal /soc_gum/ppei/2010_28/Jarinova.pdf (дата звернення: 10.07.2023).

Федулова Л.I. Концептуальні засади економіки знань. Економічна теорія. 2008. № 2. С. 37–60.

Сорока М. В. Значення розвитку економіки знань для України. URL: http://www.confcontact.com/2009kach/soroka.htm (дата звернення: 21.07.2023).

Рак Н. Є. Економіка знань: сутність та фактори управління знаннями. Регіональна економіка. 2009. № 3. С. 224-232.

Іванова В. В. Економіка, заснована на знаннях, та економіка знань: адекватність використання категорій. Механізм регулювання економіки. 2011. № 3. C. 47-54.

Прохорова В. В., Мних О. Б. Гузенко І. Ю. Людський капітал підприємства у глобальному просторі економіки знань. Науковий журнал Економічний вісник Національного гірничого університету. 2021. №2. С. 115-124.

World Bank. URL: worldbank.org (дата звернення: 15.07.2023).

Global knowledge index. 2021. URL: https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/migration/arabstates/GKI-Report-2021---CPs-3_Full_compressed.pdf (дата звернення: 16.07.2023).

Measuring Knowledge in the World's Economies. Knowledge Assessment Methodology and Knowledge Economy Index. URL: https://web.worldbank.org/archive/website01030/WEB/IMAGES/KAM_V4.PDF (дата звернення: 19.07.2021).

Вінничук О. Ю., Вінничук І. С. Вплив економіки знань на економічне зростання: панельна регресія. URL: https://archer.chnu.edu.ua/jspui/bitstream/ (дата звернення: 09.07.2023).

Інформаційно-аналітичне агентство «Центр гуманітарних технологій». URL: http://gtmarket.ru/ (дата звернення: 05.07.2023).

COVID-19 та вторгнення в Україну: в ООН прогнозують глобальне падіння Індексу людського розвитку. Укрінформ. 08.09.2022 р. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3567108-covid19-ta-vtorgnenna-v-ukrainu-v-oon-prognozuut-globalne-padinna-indeksu-ludskogo-rozvitku.html (дата звернення: 03.07.2023).

Виникаючі проблеми в Індексі людського розвитку 2021-2022 рр. URL: https://worldpopulationreview.com/country-rankings/hdi-by-country (дата звернення: 09.07.2023).

Індекс людського розвитку (ІЛР) за країнами 2023. URL: https://worldpopulationreview.com/country-rankings/hdi-by-country (дата звернення: 03.07.2023).

UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME. URL: https://www.undp.org/uk/ukraine (дата звернення: 03.07.2023).

Global Innovation Index 2022. What is the future of innovationdriven growth? URL: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo-pub-2000-2022-en-main-report-global-innovation-index-2022-15th-edition.pdf (дата звернення: 09.07.2023).

Зянько В. В. Інноваційне підприємництво: сутність, механізми і форми розвитку : монографія. Вінниця: УНІВЕРСУМ – Вінниця, 2008. 397 с.

Атаманчук З. А. Туристичні кластери як механізм генерації та поширення інновацій. Ефективна економіка, 2023. № 7. URL: https://www.nayka.com.ua/index.php/ee/article/view/1863/1880 (дата звернення: 27.07.2023).

Мочерний С., Фомішин С. Інтернаціоналізація виробництва і сучасні тенденції розвитку світового господарства. Економіка України. 2006. №5. С. 47–55.

Атаманчук З. А. Роль освіти у формуванні кластерної ініціативи в міжнародному туризмі. Збірник наукових праць Донецького державного університету управління. Серія «Економіка». Маріуполь: ДонДУУ/ 2018. Т. ХIX. Вип. 308. C. 91-97.

Published

2023-07-30

How to Cite

Атаманчук, З., Макогін, З., & Дідович, І. (2023). THE HUMAN DIMENSION OF POSTINDUSTRIALISM IN THE CONTEXT OF GLOBALIZATION PROCESSES. SWorldJournal, 2(20-02), 21–31. https://doi.org/10.30888/2663-5712.2023-20-02-037

Issue

Section

Articles