EXPRESSIVE AESTHETIC FEATURES OF TRADITIONAL UKRAINIAN PAINTING AND ITS APPLICATION

Authors

  • Nataliia Romanenko Cherkassy state technological university, https://orcid.org/0000-0003-2161-5736
  • Yulia Pomylyaiko Cherkassy state technological university,

DOI:

https://doi.org/10.30888/2663-5712.2023-18-03-046

Keywords:

interior design, traditional Ukrainian painting, Petrykyvka.

Abstract

IntroductionThe popularization of Ukrainian ethnic traditions in the world today has significantly increased as resistance to Russia's invasion of Ukraine, resistance to the destruction of cultural ethnic heritage, which is most closely related to the Uk

Metrics

Metrics Loading ...

References

Надбання української національної культури як складова світової культури / Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського. URL: http://www.nbuv.gov.ua/node/4502 (дата звернення 12.03.2023).

Щербаківський В. М. Українське мистецтво: Вибрані неопубліковані праці / В. М. Щербаківський – К.: Либідь, 1995. – 288 с.

Н. Глухенька. Петриківські декоративні розписи. – К. : Мистецтво, 1965. - 64 с.

Кириченко М. А. Український народний декоративний розпис [Текст] : навч. посіб. для студ. вищих навч. закладів / М. А. Кириченко.– К.: Знання-Прес, 2006. – 228 с.

Завершинський В. В. Постпетриківка: стильова еволюція традиційного розпису в авторській інтерпретації Олександра Опарія // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. — 2017. — №6. — С.30-36. https://www.visnik.org/pdf/v2017-06-05-zavershinsky.pdf. (дата зверення 13.03.2023).

Трипільські символи та їх тлумачення – Про Україну і українців (uaua.top). URL: https://uaua.top/13946/ (дата звернення: 07.03.2023)

Шадріна А. Традиції народного розпису / UA Modna. URL : https://uamodna.com/articles/tradyciyi-narodnogo-rozpysu/ (дата звернення: 07.03.2023).

Настінний художній розпис українців / SPADOK.ORG.UA URL: https://spadok.org.ua/narodni-promysly/nastinnyy-khudozhniy-rozpys-ukrayintsiv (дата звернення: 14.03.2023).

Студія – мазанка» від Sergey Makhno Architects на Печерську» URL : https://www.the-village.com.ua/village/service-shopping/apartments/303921-stini-v-stili-hati-mazanki-v-studiyi-dlya-molodoyi-divchini-na-pechersku (дата звернення 14.03.2023).

Романенко Н.Г., Корякіна А.О. Етнічні мотиви Гуцульщини в дизайн-проектуванні інтер‘єрів сучасних туристичних котеджів. Матеріали науково-практичної конференції, що відбулася у рамках XXV Міжнародного гуцульського фестивалю (м. Яремче, 27 липня 2018 року), С.108-112. URL : https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/1151.

Sem_Prodesign URL: https://t.me/sem_prodesign_channel/55 (дата звернення: 26.02.2023).

Петриківський розпис став окрасою ресторану в Ніцці / Петриківка – Petrykivka. URL: https://petrykivka.dp.ua/petrikivskiy-rozpis-stav-okrasoyu-restorana-v-nitstsi / (дата звернення: 08.01.2023).

References

Nadbannia ukrainskoi natsionalnoi kultury yak skladova svitovoi kultury / Natsionalna biblioteka Ukrainy imeni V. I. Vernadskoho. URL: http://www.nbuv.gov.ua/node/4502 (data zvernennia 12.03.2023).

Shcherbakivskyi V. M. Ukrainske mystetstvo: Vybrani neopublikovani pratsi / V. M. Shcherbakivskyi – K.: Lybid, 1995. – 288 s.

N. Hlukhenka. Petrykivski dekoratyvni rozpysy. – K. : Mystetstvo, 1965. - 64 s.

Kyrychenko M. A. Ukrainskyi narodnyi dekoratyvnyi rozpys [Tekst] : navch. posib. dlia stud. vyshchykh navch. zakladiv / M. A. Kyrychenko.– K.: Znannia-Pres, 2006. – 228 s.

Zavershynskyi V. V. Postpetrykivka: stylova evoliutsiia tradytsiinoho rozpysu v avtorskii interpretatsii Oleksandra Opariia // Visnyk Kharkivskoi derzhavnoi akademii dyzainu i mystetstv. — 2017. — №6. — S.30-36. https://www.visnik.org/pdf/v2017-06-05-zavershinsky.pdf. (data zverennia 13.03.2023).

Trypilski symvoly ta yikh tlumachennia – Pro Ukrainu i ukraintsiv (uaua.top). URL: https://uaua.top/13946/ (data zvernennia: 07.03.2023)

Shadrina A. Tradytsii narodnoho rozpysu / UA Modna. URL : https://uamodna.com/articles/tradyciyi-narodnogo-rozpysu/ (data zvernennia: 07.03.2023).

Nastinnyi khudozhnii rozpys ukraintsiv / SPADOK.ORG.UA URL: https://spadok.org.ua/narodni-promysly/nastinnyy-khudozhniy-rozpys-ukrayintsiv (data zvernennia: 14.03.2023).

"Mazanki studio" by Sergey Makhno Architects in Pechersk" URL: https://www.the-village.com.ua/village/service-shopping/apartments/303921-stini-v-stili-hati-mazanki-v- studiyi-dlya-molodoyi-divchini-na-pechersku (date of application 14.03.2023).

Romanenko N.H., Koriakina A.O. Etnichni motyvy Hutsulshchyny v dyzain-proektuvanni inter‘ieriv suchasnykh turystychnykh kotedzhiv. Materialy naukovo-praktychnoi konferentsii, shcho vidbulasia u ramkakh XXV Mizhnarodnoho hutsulskoho festyvaliu (m. Yaremche, 27 lypnia 2018 roku), S.108-112. URL : https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/1151.

Sem_Prodesign URL: https://t.me/sem_prodesign_channel/55 (data zvernennia: 26.02.2023).

Petrykivskyi rozpys stav okrasoiu restoranu v Nitstsi / Petrykivka – Petrykivka. URL: https://petrykivka.dp.ua/petrikivskiy-rozpis-stav-okrasoyu-restorana-v-nitstsi / (data zvernennia: 08.01.2023).

Published

2023-03-30

How to Cite

Романенко, Н., & Помиляйко, Ю. (2023). EXPRESSIVE AESTHETIC FEATURES OF TRADITIONAL UKRAINIAN PAINTING AND ITS APPLICATION. SWorldJournal, 3(18-03), 194–203. https://doi.org/10.30888/2663-5712.2023-18-03-046

Issue

Section

Articles