SOME FEATURES OF THE AGROCHEMICAL COMPOSITION OF THE SOILS OF THE WESTERN POLISSYA OF UKRAINE

Authors

DOI:

https://doi.org/10.30888/2663-5712.2023-18-02-068

Keywords:

Western Polissya, soil, humus, chemical elements, dynamics of changes, agricultural production.

Abstract

The results of the study and analysis of the chemical composition of the soils of the Western Polissya of Ukraine are presented in this work. This region includes the northern regions of Rivne and Volyn’ regions. We characterized the geographical and ecol

Metrics

Metrics Loading ...

References

Oіtsius, L.V., Volovyk, H.P., Doletskyі, S.P., & Lysytsya, A.V. (2020). Distribution of adventives Solidago canadensis, Phalacroloma annuum, Ambrosia artemisiifolia, Heracleum sosnowskyi species in phytocenoses of Volyn’ Polissya of Ukraine. Biosystems Diversity, 28 (4), 343-349. doi: 10.15421/012043.

Korotun, I. M., & Korotun, L. K. (1996). Heohrafiya Rivnens’koyi oblasti [Geogra-phy of Rivne region]. Institute of Advanced Training of Pedagogical Staff, Rivne [in Ukrainian].

Dolzhenchuk, V. I., & Krupko, H. D. (2015). Monitoring processes of degradation and desertification in Rivne region. Agroecological Journal, 10(1), 69–75 [in Ukrainian].

Sobko, Z. Z., & Voznyuk, N. M. (2018). Monitorynh vyrobnytstva sil’s’kohospodar-s’kykh kul’tur na terytoriyi Rivnens’koyi oblasti [Monitoring of manufacture of agricultural crops on the territory of Rivne region]. Taurian Scientific Bulletin, 100(2), 68–75 [in Ukrainian].

Skrypchuk, P., Zhukovskyy, V., Shpak, H., Zhukovska, N., & Krupko, H. (2020). Applied Aspects of Humus Balance Modelling in the Rivne Region of Ukraine. Journal of Ecological Engineering, 21 (6), 42–52. http://www.jeeng.net/Autor-Halyna-Krupko/144420

Lyko, D. V., Lyko, S. M., Portukhay, O. I., Savchuk, R. I., & Krupko, H. D. (2018). The agrochemical state of sod-podzolic soils of Western Polissya in the conditions of anthropogenesis. Agrology, 1 (3), 247–253. doi: https://doi.org/10.32819/2617-6106.2018.13003.

Krupko, H. D. (2020). Balans pozhyvnykh elementiv u zemlerobstvi Rivnensʹkoyi oblasti ta zakhody shchodo okhorony rodyuchosti gruntiv. Stratehiya staloho rozvytku Ukrayiny: sʹohodennya ta perspektyvy : materialy Vseukrayinsʹkoyi internet konferentsiyi, prysvyachenoyi 75-richchyu Klymenka M. O. [Nutrient balance in agriculture of the Rivne region and measures to protect soil fertility. Sustainable development strategy of Ukraine: present and prospects: materials of the All-Ukrainian Internet conference dedicated to the 75th anniversary of M. O. Klymenko]. Rivne: NUWEE, 90–93. https://ep3.nuwm.edu.ua/17553/1/ZBIRKA_1-3_%D0%B2%D0%B8%D0%BF.pdf [in Ukrainian]

Published

2023-03-30

How to Cite

Лисиця, А. (2023). SOME FEATURES OF THE AGROCHEMICAL COMPOSITION OF THE SOILS OF THE WESTERN POLISSYA OF UKRAINE. SWorldJournal, 2(18-02), 61–65. https://doi.org/10.30888/2663-5712.2023-18-02-068

Issue

Section

Articles