PREPARE FUTURE TEACHERS IN THE COURSE OF THE "LABOR PROTECTION AND LIFE SAFETY" COURSE TO ENSURE SAFETY IN INCLUSIVE EDUCATIONAL CONDITIONS

Authors

DOI:

https://doi.org/10.30888/2663-5712.2022-13-03-021

Keywords:

 safety, inclusive education, pedagogical conditions, inclusive educational environment, safety of educational process participants.

Abstract

The article is devoted to the issue of training of future teachers to the work in the conditions of inclusive education and ensuring the safety of students in it. The causes of dangerous situations occurrence in educational institutions with inclusive ed

Metrics

Metrics Loading ...

References

Гевко І. В. Значення інноваційних технологій при здійсненні інклюзивної освіти / І. В. Гевко // Педагогічний альманах : збірник Комунального вищого навч. закладу / Херсонська академія неперервної освіти Херсонської обласної ради. – Херсон, 2018. – Вип. № 37. – С. 236–240.

Данілавічютє Е. А. Стратегії викладання в інклюзивному навчальному закладі : навч.-метод. посіб. / Е А. Данілавічютє. – Київ : А.С.К., 2012. – 287 с.

Кобилянський О. В. Проблеми підготовки спеціалістів з безпеки життєдіяльності у вищих навчальних закладах / О. В. Кобилянський // Матеріали VIII МНПК [«Гуманізм та освіта»], (11–13 черв. 2006 р., м. Вінниця). – Вінниця : Вінницький нац. техн. ун-т, 2006. – С. 23-26.

Методичні рекомендації щодо організації навчання осіб з особливими освітніми потребами в закладах освіти в 2019-2020 н.р. Режим доступу: https://mon.gov.ua/storage/app/media/inkluzyvne-navchannya/2019/08/07/ rekomendatsiiorganizatsiya-navchannyaoop.pdf. – Назва з екрану.

Основи інклюзивної освіти : навч.-метод. посіб. / за заг. ред. Колупаєвої А. А. – Київ : АСК, 2012. – 308 с.

Порошенко М. А. Інклюзивна освіта : навч. посіб. / М. А. Порошенко. – Київ: Агентство «Україна», 2019. – 300 с.

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України : Закон України від 19.12.2018 р. № 2249-VIII // Відомості Верховної Ради. – 2018. – №6–7. – С. 43.

Про Концепцію державного стандарту спеціальної освіти дітей з особливими потребами. Режим доступу: http://lub-specschool.ucoz.ua/load/shkilna_dokumentacija/pro_koncepciju_derzhavnogo_standartu_specialnoji_osviti_ditej_z_osoblivimi_ pot rebami/pro_koncepciju_derzhavnogo_standartu_specialnoji_osviti_ditej_z_osoblivimi_potrebami/11-1-0-4. – Назва з екрану.

Про Концепцію державного стандарту спеціальної освіти дітей з особливими потребами. Режим доступу: http://lub-specschool.ucoz.ua/load/shkilna_dokumentacija/pro_koncepciju_derzhavnogo_standartu_specialnoji_osviti_ditej_z_osoblivimi_ pot rebami/pro_koncepciju_derzhavnogo_standartu_specialnoji_osviti_ditej_z_osoblivimi_potrebami/11-1-0-4. – Назва з екрану.

Таранченко О. М. Соціокультурний контекст змін в освіті осіб з особливими потребами в Україні / О. М. Таранченко // Особлива дитина: навчання і виховання. –2016. – № 4 (80). – С. 87–96.

Published

2022-05-30

How to Cite

Кравченко, Л., & Сусло, Л. (2022). PREPARE FUTURE TEACHERS IN THE COURSE OF THE "LABOR PROTECTION AND LIFE SAFETY" COURSE TO ENSURE SAFETY IN INCLUSIVE EDUCATIONAL CONDITIONS. SWorldJournal, 3(13-03), 14–19. https://doi.org/10.30888/2663-5712.2022-13-03-021

Issue

Section

Articles