SCIENTIFIC AND METHODOLOGICAL APPROACH TO DIAGNOSTICS OF THE LEVEL OF THE CITY ECOLOGICAL SAFETY SYSTEM

Authors

  • E.V. Tarasevich  State Organization "V. Mamutov Institute of Economic and Legal Research of NAS of Ukraine", Kyiv Maria Kapnist str. 2, 03057 http://orcid.org/0000-0002-6016-3608
  • L.О. Zhylinska  State Organization "V. Mamutov Institute of Economic and Legal Research of NAS of Ukraine", Kyiv Maria Kapnist str. 2, 03057 http://orcid.org/0000-0002-7524-4507

DOI:

https://doi.org/10.30888/2663-5712.2022-13-01-003

Keywords:

 ecology, protection, environment, system, approach, diagnostics

Abstract

 The paper identifies that the implementation of state environmental policy requires the adoption of new methods for diagnosing the level of environmental safety of cities to implement new projects and programs for environmental development of regions. Th

Metrics

Metrics Loading ...

References

Beck U., Giddens A., Lash S. (eds.) Reflexive Modernization Policy. Cambridge : Polity Press, 1994.

The Global Competitiveness Report 2011-2012. URL: http://www3.weforum.org/docs/WEF_GCR_Report_2011-12.pdf (daten of the beast: 10.06.2018 year).

Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення: 15.04.2022).

Закону України Про основні засади (стратегія)

державної екологічної політики України на період до 2030 року від 28 лютого 2019 року № 2697-VIII URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2697-19#Text (дата звернення: 15.04.2022).

Карпатський регіон: актуальні проблеми та перспективи розвитку: у 8 т.: монографія / Ін-т регіон. досліджень НАН України; наук. ред. В.С. Кравців.; відп. ред. В.С. Кравців. Львів, 2013. Т. 1: Екологічна безпека та природноресурсний потенціал. 336 с. (Серія «Проблеми регіонального розвитку»).

Данилишин Б. Природно-техногенні катастрофи: проблеми економічного аналізу та управління. Київ: НІЧЛАВА, 2001. 260 с.

Хвесик М., Голян В. Інституціональна модель природокористування в умовах глобальних викликів : монографія / Рада по вивченню продукт. сил України НАН України. Київ: Кондор, 2007. 480 c.

Інституціоналізація природно-ресурсних відносин: колект. моногр. / Хвесик М. А. та ін.; за заг. ред. акад. НААН України, д-ра екон. наук, проф. Хвесика М. А.; Нац. акад. наук України, ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України». Київ: ІЕПСР НАНУ, 2012. 398 с.

Національна парадигма сталого розвитку України / за заг. ред. акад. НАН України, д.т.н., проф., заслуженого діяча науки і техніки України Б.Є. Патона. Вид. 2-ге, перероб. і допов. Київ: ІЕПСР НАНУ, 2016. 72 с.

Тарасевич О.В., Жилінська Л.О. Дослідження екологічної безпеки міста як чинник забезпечення відкритості та прозорості інформації. Proceedings of the 10t h International Scientific and Practical Conference SCIENCE AND PRACTICE: IMPLEMENTATION TO MODERN SOCIETY MANCHESTER, GREAT BRITAIN 4-5.06.2021 . Рр.32-35.

Жилінська Л.О. Теорія, методологія та практика управління розвитком промислових підприємств : монографія. Маріуполь : ДВНЗ «ПДТУ», 2015. 328 с.

Published

2022-05-30

How to Cite

Тарасевич, О., & Жилінська, Л. (2022).  SCIENTIFIC AND METHODOLOGICAL APPROACH TO DIAGNOSTICS OF THE LEVEL OF THE CITY ECOLOGICAL SAFETY SYSTEM . SWorldJournal, 1(13-01), 70–75. https://doi.org/10.30888/2663-5712.2022-13-01-003

Issue

Section

Articles