USE OF COMPUTER TECHNOLOGIES IN THE EDUCATIONAL PROCESS OF TEACHING THE DISCIPLINE "INFECTIOUS DISEASES AND PHTISIATRY"

Authors

DOI:

https://doi.org/10.30888/2663-5712.2022-11-05-051

Keywords:

 computer technology, educational process.

Abstract

 The use of modern medical computer technologies in the professional activities of future specialists affects the quality of the diagnostic and treatment process and the health of the nation in our country. The use of computer technology in educational wo

Metrics

Metrics Loading ...

References

Hyrkyn I.V. Novi pidkhody do orhanizatsii uchbovoho protsesu z vykorystanniam suchasnykh kompiuternykh tekhnolohii // Informatsiini tekhnolohii № 6, 2008. – S. 25–31.

Innovatsiini kompiuterni tekhnolohii u vyshchii shkoli : materialy 9-oi Naukovo-praktychnoi konferentsii, 21–23 lystopada 2017 roku, Lviv / Natsionalnyi universytet «Lvivska politekhnika» ; vidpovidalnyi za vypusk L. D. Ozirkovskyi. – Lviv : Vydavnytstvo Naukovoho tovarystva im. Shevchenka, 2017. – 202 s.

Koval T.I. Pidhotovka vykladachiv vyshchoi shkoly: informatsiini tekh- nolohii u pedahohichnii diialnosti: navch.-metod. posib. / T.I. Koval. – K.: Vyd. tsentr NLU, 2009. – 380 s.

Published

2022-01-30

How to Cite

Давиденко, О., & Мироник, О. (2022). USE OF COMPUTER TECHNOLOGIES IN THE EDUCATIONAL PROCESS OF TEACHING THE DISCIPLINE "INFECTIOUS DISEASES AND PHTISIATRY". SWorldJournal, 5(11-05), 62–64. https://doi.org/10.30888/2663-5712.2022-11-05-051

Issue

Section

Articles