INFLUENCE OF LONG-TERM DRAINAGE AND AGRICULTURAL USE OF THE TRUBIZH RIVER FLOOD ON THE AGRO-ECOLOGICAL CONDITION OF SOILS AND THE ENVIRONMENT

Authors

  • Yevheniy Berezhniak National University of Bioresources and Nature Management of Ukraine http://orcid.org/0000-0001-5945-1285
  • Mikhail Berezhniak National University of Bioresources and Nature Management of Ukraine http://orcid.org/
  • Maxim Karpenko National University of Bioresources and Nature Management of Ukraine http://orcid.org/

DOI:

https://doi.org/10.30888/2663-5712.2021-10-02-024

Keywords:

drainage, peat soils, organic matter, ash content, peat sediment, carbon dioxide emissions, carbonates, agroecological condition

Abstract

 The paper presents the results of research on the content of organic matter, ash, carbonates, sediments of peat soils of the Trubizh floodplain for a long period of drainage and their agroecological assessment according to R.S. Truskavetskiy. It is noted

Metrics

Metrics Loading ...

References

Дмитренко Д.Г. Проблеми екологічного стану зрошуваних та осушених угідь в Україні // Агросвіт. – №9. – 2011. – С. 24-28.

Звіт про стратегічну екологічну оцінку. Проект стратегії зрошення та дренажу в Україні до 2030 р. // Міністерство екології та природних ресурсів України. – 2019. – 48 с.

Трускавецький Р.С. Торфові ґрунти і торфовища України. – Харків, Міськдрук. – 2010. – 278 с.

Ризик торфових пожеж і шляхи його мінімізації на меліоративних системах в басейнах річок Ірпінь і Здвиж / М. Ромащенко та ін. // Водне господарство України. – 2016. – №1(121). – С. 19-27.

Рижук С.М., Слюсар І.Т. Агроекологічні основи ефективного використання осушуваних ґрунтів Полісся і Лісостепу України. – К.: Аграрна наука. – 2006. – 425 с.

Власюк О.А., Абрамович О.В. Диференційоване використання та охорона осушуваних ґрунтів Полісся України // Таврійський науковий вісник. - №77. - 2015. - С. 203-207.

Запольский И.А. Исследование влияния мелиорации на водный баланс бассейна р. Трубеж: автореф. дис. на соискание науч. степени канд. техн. наук / И.А. Запольский. – 1968. – 20 с.

Слюсар І.Т., Рижук С.М. Комплексне обстеження осушених торфових і торфово-болотних ґрунтів // Агроекологічний моніторинг та паспортизація сільськогосподарських земель. За ред. Патики В.П., Тараріко О.Г. – К.: Фітосоціоцентр. – 2002. – С. 76-82.

Бережняк Є.М. Агроекологічна оцінка торфових ґрунтів заплави річки Трубіж за тривалого осушення // Наукові доповіді НУБіП. – 2012. – 5(34). – С. 45-53.

Dmytrenko D.H. Problemy ekolohichnoho stanu zroshuvanykh ta osushenykh uhidʹ v Ukrayini // Ahrosvit. – №9. – 2011. – S. 24-28.

Zvit pro stratehichnu ekolohichnu otsinku. Proekt stratehiyi zroshennya ta drenazhu v Ukrayini do 2030 r. // Ministerstvo ekolohiyi ta pryrodnykh resursiv Ukrayiny. – 2019. – 48 s.

Truskavetsʹkyy R.S. Torfovi grunty i torfovyshcha Ukrayiny. – Kharkiv, Misʹkdruk. – 2010. – 278 s.

Ryzyk torfovykh pozhezh i shlyakhy yoho minimizatsiyi na melioratyvnykh systemakh v baseynakh richok Irpinʹ i Zdvyzh / M. Romashchenko ta in. // Vodne hospodarstvo Ukrayiny. – 2016. – №1(121). – S. 19-27.

Ryzhuk S.M., Slyusar I.T. Ahroekolohichni osnovy efektyvnoho vykorystannya osushuvanykh gruntiv Polissya i Lisostepu Ukrayiny. – K.: Ahrarna nauka. – 2006. – 425 s.

Vlasyuk O.A., Abramovych O.V. Dyferentsiyovane vykorystannya ta okhorona osushuvanykh gruntiv Polissya Ukrayiny // Tavriysʹkyy naukovyy visnyk. - №77. - 2015. - S. 203-207.

Zapol'skiy I.A. Issledovaniye vliyaniya melioratsii na vodnyy balans basseyna r. Trubezh: avtoref. dis. na soiskaniye nauch. stepeni kand. tekhn. nauk / I.A. Zapol'skiy. – 1968. – 20 s.

Slyusar I.T., Ryzhuk S.M. Kompleksne obstezhennya osushenykh torfovykh i torfovo-bolotnykh gruntiv // Ahroekolohichnyy monitorynh ta pasportyzatsiya silʹsʹkohospodarsʹkykh zemelʹ. Za red. Patyky V.P., Tarariko O.H. – K.: Fitosotsiotsentr. – 2002. – S. 76-82.

Berezhnyak E.M. Ahroekolohichna otsinka torfovykh gruntiv zaplavy richky Trubizh za tryvaloho osushennya // Naukovi dopovidi NUBiP. – 2012. – 5(34). – S. 45-53.

Published

2021-11-30

How to Cite

Бережняк, Е., Бережняк, М., & Карпенко, М. (2021). INFLUENCE OF LONG-TERM DRAINAGE AND AGRICULTURAL USE OF THE TRUBIZH RIVER FLOOD ON THE AGRO-ECOLOGICAL CONDITION OF SOILS AND THE ENVIRONMENT. SWorldJournal, 2(10-02), 6–11. https://doi.org/10.30888/2663-5712.2021-10-02-024

Issue

Section

Articles