FORMATION OF ECOLOGICAL CULTURE OF THE FUTURE ECOLOGIST IN THE PROCESS OF VOCATIONAL TRAINING IN COLLEGES AS A PEDAGOGICAL PROBLEM

Authors

DOI:

https://doi.org/10.30888/2663-5712.2021-07-03-016

Keywords:

 ecological culture, ecological education, ecological process, professional education, ecological-professional training

Abstract

 The article is devoted to the problem of ecological education and greening in ensuring the formation of ecological culture. It has been established that ecological-professional training of ecologists should be carried out in stages, provided ecological-p

Metrics

Metrics Loading ...

References

Боголюбов В. М., Прилипко В. А. Стратегія сталого розвитку: Навчальний посібник / В. М. Боголюбов, В. А. Прилипко. – Херсон : Олді-плюс, 2009. – 322 с.

Бойчук Ю. Д., Шульга М. В., Цалін Д. С., Дем’яненко В. І. Основи екології та екологічного права. Навчальний посібник / Ю. Д. Бойчук, М. В. Шульга, Д. С. Цалін, В. І. Дем’яненко. – Суми : ВТД „Університетська книга”, 2005. – 368 с.

Возна Н. Г., Волошина В. Г. Екологічна освіта для сталого розвитку / Н. Г. Возна, В. Г. Волошина. – [електроний ресурс]. – Режим доступу: http://www.kntu.kr.ua/doc/nauk¬_zap…35.doc.

Герасимов И. П. Советская конструктивная география / И. П. Герасимов. – М. : Наука, 1976. – 342 с.

Гончаренко М. С., Бойчук Ю. Д. Екологія людини: Навчальний посібник / За ред. Н. В. Кочубей. – 2-ге вид., випр. і допов. – Суми : ВТД „Університетська книга”, 2008. – 391 с.

Державна національна програма „Освіта” („Україна XXI століття”).

Дробноход М. І. та інші. Концептуальні основи формування екологічного мислення та здібностей людини будувати гармонійні відносини з природою: [Кол. моногр.] / М. І. Дробноход, Ф. В. Вольвач, С. І. Іваненко.– К.: МАУП, 2000.– 76 с.

Закон України „Про вищу освіту”. – 2002 р. – № 20. – С. 134.

Концепція екологічної освіти України // Інформ. збірн. Міністерства освіти і науки України. № 7. – 2002.

Крисаченко В. С. Екологічна культура: теорія і практика / В. С. Крисаченко. – К. : Заповіт, 1996. – 350 с.

Максаковский В. П. О сквозных направлениях в школьной географии / В. П. Максаковский // География в школе. – 1998. – №1. – С. 45–50.

Мамедов Н. М. Концепция устойчивого развития и экологическое образование / Н. М. Мамедов // Экология и география. – 1995. – № 3. – С. 24–28.

Мойсеюк Н. Є. Педагогіка. Навчальний посібник, 4-е видання, доповнене / Н. Є. Мойсеюк. – К., 2003. – 616 с.

Освітньо-професійна програма підготовки молодшого спеціаліста. – К.: Міністерство освіти і науки України, 2008.

Основи екології. Екологічна економіка та управління природокористуванням: [підручник] / За заг. ред. д.е.н., проф. Л. Г. Мельника та к.е.н., проф. М. К. Шапочки. – ВТД „Університетська книга”, 2007. – 759 с.

Основи стійкого розвитку: [навчальний посібник] / за редакцією Л. Г. Мельника. – Суми : „Університетська книга”, 2005. – 654 с.

Реймерс Н. Ф. Экологизация. Введение в экологическую проблематику: [учебное пособие] / Н. Ф. Реймерс – М. : 1994. – 100 c.

Рио-де-Жанейрская декларация по окружающей среде и развитию – [електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.un.org/ru/documents/ decl_conv/declarations/riodecl.shtml

Соболєва С. М. Екологічна підготовка майбутніх фахівців фінансово-економічного профілю засобами проектних технологій: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: 13.00.04 „Теорія і методика професійної освіти” / С. М. Соболєва. – К., 2008. – 21 с.

Соціальна екологія: [навчальний посібник] // За ред. Л. П. Царика. Тернопіль: Підручники і посібники, 2002. – 208 с.

Фіцула М. М. Педагогіка: навчальний посібник для студентів вищих педагогічних закладів освіти / М. М. Фіцула. – К. : Академія, 2000. – 544 с.

Хилько М. І. Екологічна культура: стан та проблеми формування / М. І. Хилько. – К. : Знання, 1999. – 36 с.

Шевель А. О. Роль освіти у формуванні екологічної культури / А. О. Шевель // Гуманітарний вісник ЗДІА. – 2008. – Вип. 33. – С. 33–41.

Published

2021-03-31

How to Cite

Пузырь, Т., & Павлюк, С. (2021). FORMATION OF ECOLOGICAL CULTURE OF THE FUTURE ECOLOGIST IN THE PROCESS OF VOCATIONAL TRAINING IN COLLEGES AS A PEDAGOGICAL PROBLEM. SWorldJournal, 3(07-03), 50–56. https://doi.org/10.30888/2663-5712.2021-07-03-016

Issue

Section

Articles