ФЕНОМЕН УКРАИНСТВА СКВОЗЬ ПРИЗМУ ИССЛЕДОВАНИЙ ЦЕНТРА УКРАИНОВЕДЕНИЯ КНУ ИМЕНИ ТАРАСА ШЕВЧЕНКО

Авторы

  • Татьяна Воропаева Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко https://orcid.org/0000-0001-8388-7169

DOI:

https://doi.org/10.30888/2663-5712.2020-06-04-093

Ключевые слова:

 українознавство, українство, етногенез, процес націєтворення, соціокультурні процеси, цивілізаційний потенціал українства, міждержавний збройний конфлікт, колективна ідентичність.

Аннотация

Стаття присвячена 20-ій річниці заснування Центру українознавства у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. Автор висвітлює особливості феномена українства крізь призму постатей і подій. У статті представлені результати теоретичних і

Metrics

Загрузка метрик ...

Библиографические ссылки

Авер’янова Н.М. Гібридна війна: російсько-українське протистояння // Молодий вчений. – 2017. – Вип. 3 (43). – С. 30–34.

Авер’янова Н.М. Образотворче мистецтво як чинник національного виховання особистості (українознавчий аналіз). Автореферат ... канд. філос. наук. – Київ: КНУ імені Тараса Шевченка, 2007. – 20 с.

Авер’янова Н.М. Феномен мистецтва в процесах консолідації українства постколоніального періоду // Консолідація українства в постколоніальну добу: монографія / Заг. ред. М. Обушного. – К.: Педагогічна думка, 2019. – С. 218–273.

Авер’янова Н.М., Воропаєва Т.С. Стратегія «розумної сили» як основа для припинення збройного конфлікту в Україні та реінтеграції окупованих територій // Гілея: науковий вісник. – 2019. – Випуск 147 (№ 8). – Ч.2. Філософські науки. С. 7–13.

Баран В.Д. Давні слов’яни. – К.: Альтернативи, 1998. – 336 с.

Баран В.Д., Баран Я.В. Історичні витоки українського народу. – К.: Генеза, 2005. – 208 с.

Баран В.Д., Воропаєва Т.С., Залізняк Л.Л., Зінченко А.Л., Кагамлик С.Р., Конча С.В. Походження, становлення та розвиток українського народу / За ред.. М.І. Обушного . – К.: ВПЦ «Київський університет», 2010. – 544 с.

Воропаева Т. С. Идентификация как психологический механизм формирования этнического самосознания // Мир психологии и психология в мире. – М., 1995. – № 1. – С. 7–12.

Воропаєва Т.С. Інтегративний потенціал сучасного українознавства: теоретико-методологічні аспекти // VІІ Міжнародний конгрес україністів. Збірник наукових статей. Освіта. Українознавство / Голов. ред. Г. Скрипник. – К.: ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАНУ, 2008. – С. 45–54.

Воропаєва Т.С. Соціально-психологічні аспекти українознавства як комплексної навчальної дисципліни // Українознавство і гуманізація освіти. –

Ч. І. – Дніпропетровськ, 1993. – С. 13–15.

Воропаєва Т. Українство в цивілізаційному ракурсі // Українознавчий альманах. – 2012. – Вип. 8. – С. 9–13.

Воропаєва Т.С. Українська спільнота крізь призму культурно-світоглядних трансформацій // Українознавчий альманах. – 2011. – Вип. 5. – С. 194–199.

Інститут українознавства Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Довідник до 5-річчя Інституту 1992–1997 рр. – К.: КНУ імені Тараса Шевченка, 1997. – 121 с.

Кагамлик С.Р. Києво-Печерська лавра: світ православної духовності і культури (XVII–XVIII ст.). – К.: Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, 2005. – 552 с.

Кагамлик С.Р. Світло духовності і культури: з історії Києво-Печерської лаври XVII–XVIII cт. – К.: Наш час, 2008. – 328 с.

Київський університет імені Тараса Шевченка : сторінки історії і сьогодення / за заг. ред. В. В. Скопенка. – Київ, 1994. – 285 с.

Кононенко П.П. Українознавство: Навч. посібник. – К.: Заповіт, 1994. – 320 с.

Кононенко П. Українознавство – шлях пізнання, самопізнання, самотворення особистості й народу // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка. Серія «Українознавство». – 2000. – Вип. 3. – С. 4–12.

Конча С. В. Билинний Ілля Муромець: витоки епічного образу. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2016. – 560 с.

Конча С. В. Ідентифікація «країни слов’ян» за «Описом північних народів» невідомого автора // Східний світ. – 2013. – № 1. – С. 115–123.

Обушний М.І. Українознавці Київського університету у розвитку вітчизняної соціогуманітаристики // Українознавчий альманах. – 2010. – Вип. 3. – С. 7–13.

Обушний М. І., Воропаєва Т.С., Мостяєв О.І. Теоретико-методологічні засади сучасного українознавства // Українознавство. – 2008. – № 4. – С.45–50.

Піскун В., Воропаєва Т. Сучасна українська національна ідея: теоретико-емпіричне дослідження // Календар-щорічник «Українознавство–2004». – К.: Українська Видавнича Спілка, 2003. – С. 127–134.

Сегеда С. Антропологічний склад українського народу: етногенетичний аспект. – Київ, Видавництво ім. Олени Теліги, 2001. – 256 с.

Сергійчук В. Етнічні межі і державний кордон України. – К.: ПП Сергійчук М.І., 2000. – 560 с.

Сергійчук В. Що дала Україна світові. – К.: ПП Сергійчук М.І., 2008. – 504 с.

Сергійчук В. Як нас морили голодом. – К.: ПП Сергійчук М.І., 2006. – 392 с.

Averianova N.M., Voropayeva T.S. Information and psychological security of Ukraine // International scientific integration ‘2020. Conference proceeding. November 9-10, 2020. – Seattle, Washington: «ISE&E» & SWorld in conjunction with KindleDP, USA. – Р. 515–518.

Nina Averianova, Tetiana Voropaieva. Transformation of the Collective Identity of Ukrainian Citizens After the Revolution of Dignity (2014–2019) // Kyiv-Mohyla Humanities Journal. – 2020. – No 7. – P. 45–71.

Voropayeva Tetiana. Formation of collective identity of citizens of Ukraine in the post-colonial period // Virtus: Scientific Journal. – 2018. – No 27. – Р. 23–26.

Опубликован

2020-12-30

Как цитировать

Воропаева, Т. (2020). ФЕНОМЕН УКРАИНСТВА СКВОЗЬ ПРИЗМУ ИССЛЕДОВАНИЙ ЦЕНТРА УКРАИНОВЕДЕНИЯ КНУ ИМЕНИ ТАРАСА ШЕВЧЕНКО. SWorldJournal, 4(06-04), 145–155. https://doi.org/10.30888/2663-5712.2020-06-04-093

Выпуск

Раздел

Статьи